Privacy

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Verordening is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een medisch dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in je dossier persoonlijke gegevens opgenomen die voor je behandeling en/of facturatie nodig zijn. Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, naam en nummer zorgverzekering, email adres, naam huisarts. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van facturen en indien nodig kan ik je mailen of bellen.

Indien kinderen die door mij behandeld worden jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

Gegevens die in het dossier worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die u zelf, indien nodig op mijn verzoek, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen worden gebruikt:

Het bestellen van een kruidenrecept bij de Natuurapotheek en voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming of u draagt de informatie zelf over. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals WGBO vereist, 15 jaar bewaard. De gegevens worden 15 jaar na de laatste behandeling verwijderd. U heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw klantnummer bij de zorgverzekeraar en/of uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘chinese geneeskunde kruiden’

Als u een klacht heeft over hoe ik omga met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring kunt u contact met mij opnemen.

Privacyverklaring iBalance Petra van Pottelberghe