De wet op de privacy Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een medisch dossier aanleg. Ook dit is wettelijk vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Medisch dossier

Het dossier bevat aantekeningen over de behandelingen. Ook worden in het dossier persoonlijke gegevens opgenomen die nodig zijn voor de behandeling en voor de facturatie.

Bij kinderen die een behandeling starten en jonger zijn dan 16 jaar, geven de ouders toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik ben de enige die toegang heeft tot de gegevens van het dossier en ik houd mij aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doelen worden gebruikt:

  • Het bestellen van een kruidenrecept bij de Natuurapotheek via een beveiligd receptenportaal.
  • Eventueel om andere zorgverleners te informeren bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Enkel wanneer je daar toestemming voor geeft.

De gegevens in het medisch dossier blijven, zoals dat door de WGBO wet is vereist, 15 jaar bewaard. De gegevens worden 15 jaar na de laatste behandeling verwijderd. U heeft het recht deze gegevens in te zien.

Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw klantnummer bij de zorgverzekeraar en/of uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘chinese geneeskunde kruiden’

Als u een klacht heeft over hoe ik omga met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring kunt u contact opnemen met mij via Contact